Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı Programının PDF dosyası için lütfen tıklayınız.

 

Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı ve

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

 

11 Mayıs 2017

ATAUM

 

Kayıt ve Açılış (10:00-10:30 / ATAUM)

 

  1. Oturum: Avrupa Birliği: Dünü ve Geleceği (10:30-12.00 / ATAUM 15 Numaralı Sınıf)

Prof. Dr. Sanem BAYKAL (Oturum Başkanı)

Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI

Avrupa Birliğini Oluşturan Düşünce: Avrupa

Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN

Brexit sonrası Birleşik Krallık – AB İlişkilerine İsviçre Modeli Örnek Olur mu?

Ar. Gör. Merve AĞZITEMİZ

Avrupa Birliği’nde Güçlendirilmiş İşbirliği Mekanizması ve Güncel Uygulamalar

Ar. Gör. Emriye Özlem ŞEKER

Avrupa Birliği Üyeliği Öncesindeki Uluslararası Anlaşmalar: Üye Devletler ve Aday Devletlere Yönelik bir İnceleme

 

  1. Oturum: Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hukuku (10:30-12.00 / ATAUM 13 Numaralı Sınıf)

Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI (Oturum Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZSOY

AB’nin Dijital Pazarlardaki Seçici Dağıtım Sistemlerine Yaklaşımı

Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN

Rekabet İhlalinden Doğan Zararların Tazminine İlişkin AB Direktifinin Üye Devletlerin İç Hukukuna Aktarılması Süreci ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Ar. Gör. Şeyma YURDUSEVEN

Brexit Sonrası Avrupa Patent Mahkemesinin Geleceği

 

  1. Oturum: İnsan Hakları (13:00-15.00 / ATAUM 15 Numaralı Sınıf)

Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI (Oturum Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe ZABUNOĞLU

Avrupa Birliği’nde Yabancıların Hukuki Durumuna Kısa Bir Bakış

Ar. Gör. Salim IŞIK

AB’nin AİHS’ye Olası Katılımının Hukuki Etkileri

Av. Abdurrahim KONUKPAY

Polisario Kararı Işığında AB Ticaret Politikasındaki İnsan Hakları Korumasının Değerlendirilmesi

Av. Ceren SİNECEN

Kişisel Veri Koruma Hukuku Alanında Yeni Süreç ‘AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ ve Getirileri

Göksu CANA

AB, İnsan Hakları ve Kadına Şiddet

 

  1. Oturum: Karşılaştırmalı Hukuk ve Devletler Özel Hukuku (13:00-15.00 / ATAUM 13 Numaralı Sınıf)

Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN (Oturum Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI

Karşılaştırmalı Hukukun, Hukukun Birleştirilmesindeki İşlevi ve Avrupa Birliği Hukukunun Bu İşleve Etkisi

Ar. Gör. Belkıs VURAL ÇELENK

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukukunda Akdi İlişkilere Uygulanacak Doğrudan Uygulanan Kuralların Tespiti – Uygulanması ve ABAD’ın 18 Ekim 2016 tarihli Nikiforidis Kararı

Ar. Gör. Işıl Selin TEKDOĞAN

Kayıtlı Birlikteliklerin Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları Hususunda Yetki, Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Konsey Tüzüğü: Genel Bir İnceleme

Ar. Gör. Melek SAVAŞÇI IŞIK

Elektronik Tebligatta AB Standartları ve Türk Hukukuna Yansımaları

 

  1. Oturum: Ticaret Hukuku (15:30-17.00 / ATAUM 15 Numaralı Sınıf)

Doç. Dr. İlke GÖÇMEN (Oturum Başkanı)

Ar. Gör. Harun KESKİN

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Dowling (C-41/15) ve Kotnik (C-526/14) Kararlarının Şirketler Hukuku Düzenlemeleri Bakımından Değerlendirilmesi

Ar. Gör. Gökhan AYDOĞAN

Avrupa Birliği’nin Menkul Kıymetlerin Halka Arzında ve Alım Satıma Konu Olmasında Yayımlanacak İzahnameye Yönelik 2003/71 sayılı Direktifinin Türk Sermaye Piyasası Hukukuna Etkileri

Ar. Gör. Ufuk TEKİN

Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul (Avrupa Birliği Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 2007/36/EC sayılı Direktifinin Türk Ticaret Kanunu’na Bir Yansıması Olarak)

 

  1. Oturum: Avrupa Birliği Hukuku ile Bağlantılı Konular (15:30-17.00 / ATAUM 13 Numaralı Sınıf)

Yrd. Doç. Dr. Hatice YAZGAN (Oturum Başkanı)

Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU

AB Mevzuatının Meşruiyeti Açısından ‘Daha İyi Düzenleme’ Usulü

Dr. Merve ERDEM

Avrupa Birliği’nin Uzay Politikasına İlişkin Bir İnceleme

Selen YUMAK

Avrupa Birliği Temel Değerleri ve Bu Değerlerin Birliğin Geleceği İçin Taşıdığı Önem: Polonya Örneği Üzerinden Bir İnceleme

Arda OZANSOY

Normatif Güç AB Kavramı Çerçevesinde Dublin Sistemi’nin Değerlendirmesi